TRENER PTDM

 Rekomendacje dotyczące przyznawania tytułu Trenera PTDM

 1. Tytuł Trenera PTDM przyznaje Zarząd PTDM na wniosek Rady Trenerów i Superwizorów. Trenerem PTDM może być osoba która:

   

  1. Posiada tytuł Terapeuty lub Specjalisty DM PTDM od min. 5 lat, lub jest członkiem MINT od min. 5 lat.

  1. Ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia prowadzone metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w wymiarze 1200 godzin lub przed 2007 r. – ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń psychicznych w wymiarze czasu określonym w programie tego szkolenia.

  1. Posiada doświadczenie w prowadzeniu terapii zaburzeń psychicznych w wymiarze min. 10 lat udokumentowanej praktyki psychoterapeutycznej / lub terapii uzależnień, liczone od momentu uzyskania certyfikatu lub od czasu ukończenia szkolenia podyplomowego.

  2. Zrealizowała minimum 200 godzin udokumentowanych szkoleń z zakresu DM i przedstawi dwie rekomendacje od niezależnych podmiotów.

  Uwaga:

  Rada Trenerów i Superwizorów PTDM może w sytuacjach szczególnych udzielić rekomendacji trenerskiej osobom posiadającym inne kompetencje, niż wymienione powyżej.

  Rada Trenerów i Superwizorów może wystąpić do podmiotów udzielających rekomendacji o ich potwierdzenie.

  Kandydaci spełniający powyższe kryteria mogą występować do Rady Trenerów i Superwizorów PTDM
  z wnioskiem o nadanie stosownego tytułu oraz wpis na stronie www.ptdm.eu

  W tym celu muszą przedstawić Radzie Trenerów i Superwizorów odpowiednie zaświadczenia, certyfikaty i inne dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku.

  Decyzję o wpisaniu osoby na listę rekomendowanych Trenerów / Superwizorów PTDM podejmuje Zarząd PTDM w formie uchwały, w ciągu 14 dni od daty uzyskania pozytywnej opinii Rady Trenerów i Superwizorów.

  Opłaty:

  1. Opłaty organizacyjne na rzecz PTDM ( w tym opłata za umieszczenie na liście Trenerów / Superwizorów  na stronie PTDM – 1000 złotych pierwszy rok, potem 60 zł rocznie)