TERAPEUTA DM PTDM

PROCEDURA UZYSKIWANIA  TYTUŁU TERAPEUTY DIALOGU MOTYWUJĄCEGO  PTDM :

Terapeuta Dialogu Motywującego PTDM, to osoba posiadająca wiedzę i umiejętności charakterystyczne dla Specjalisty Dialogu Motywującego i ponadto:

 1. Dysponuje wiedzą z zakresu psychologii dotyczącą problemów i zaburzeń psychicznych,

 2. Posiada umiejętności prowadzenia psychoterapii i/lub terapii uzależnień,

 3. Dysponuje dostateczną wiedzą dotyczącą uwarunkowań rozwojowych i społecznych problemów i zaburzeń psychologicznych,

 4. Rozumie problemy dotyczące relacji terapeutycznej, zagadnienia etyczne i prawne związane z prowadzeniem psychoterapii i/ lub  terapii uzależnień.

Certyfikat Terapeuty Dialogu Motywującego Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego (PTDM) nadawany jest przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego, po uzyskaniu rekomendacji Rady Trenerów i Superwizorów PTDM.

O certyfikat Terapeuty Motywującego Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej (PTDM) może ubiegać się osoba, która wystąpiła do Rady Trenerów i Superwizorów PTDM o rozpatrzenie wniosku i spełnia poniższe wymagania:

 1. Posiada certyfikat: psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego/ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego/ terapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej/ specjalisty psychoterapii uzależnień KBPN lub PARPA;

lub:

 1. ukończyła podyplomowe szkolenia w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia prowadzone metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w wymiarze 1200 godzin lub przed 2007 r. – ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń psychicznych w wymiarze czasu określonym w programie tego szkolenia;

lub:

 1. jest w trakcie III roku szkolenia umożliwiającego otrzymanie certyfikatu opisanego w

  punkcie a. i dostarczy zaświadczenie o uczestnictwie w w/w kursie.

 1. Ukończyła:

  1. jednolity kurs z zakresu DM obejmujący co najmniej 50 godzin dydaktycznych warsztatów DM i 48 godzin dydaktycznych superwizji grupowej DM.

lub:

 1. odbyła łącznie 50 godzin dydaktycznych warsztatów z zakresu DM (dotyczących różnych zagadnień) oraz 48 godzin dydaktycznych superwizji grupowej DM lub 20 godzin dydaktycznych superwizji indywidualnej DM, lub superwizji indywidualnej DM i grupowej DM o łącznej liczbie co najmniej 48 godzin superwizji (zasada przeliczania: 3 godziny superwizji grupowej – 1 godzina superwizji indywidualnej).

Z zachowaniem, że szkolenia prowadzone były przez Trenerów PTDM/członków MINT a superwizje DM prowadzone były przez Superwizorów PTDM. Przedstawiła dokumenty potwierdzające ukończenie kursu lub odbycie zajęć warsztatowych i superwizji DM.

Uwaga:

Rada Trenerów i Superwizorów może na wniosek osoby zainteresowanej uznać szkolenia i superwizje odbyte w innych podmiotach szkolących

 1. Zdała egzamin organizowany przez PTDM.

 1. Przedstawiła dwie rekomendacje od certyfikowanych Trenerów/Superwizorów PTDM.

W przypadku pozytywnej oceny egzaminacyjnej uczestnik otrzymuje certyfikat Terapeuty Dialogu Motywującego PTDM oraz możliwość umieszczenia tego faktu na stronie www.ptdm.eu

Opłaty:

 1. Opłata za analizę pracy wg. skali MITI wraz z pisemną informacją zwrotną (kodowana przez dwóch niezależnych koderów) – 1000 złotych

 2. Koszty organizacyjne – 750 złotych(w tym opłata za umieszczenie na liście

  Terapeutów DM na stronie PTDM)

Uczestnik mailowo otrzymuje informację zwrotną o uzyskanych wynikach i w przypadku zdania egzaminu listem poleconym certyfikat, wraz z możliwością wpisania na listę Specjalistów DM PTDM na stronie www.ptdm.eu

Osoby ubiegające się o certyfikat Specjalisty/Terapeuty DM PTDM przedstawiają w formie elektronicznej następujące dokumenty do Rady Trenerów i Superwizorów:

 1. wniosek o nadanie certyfikatu Specjalisty/Terapeuty DM PTDM oraz oświadczenie, że przesyłane dokumenty są zgodne z oryginałami,

 1. dyplom oraz, w przypadku osób ubiegających się o certyfikat Terapeuty Motywującego, certyfikaty i zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach, zgodnych z wymaganiami opisanymi w punkcie….,

 1. zaświadczenia o ukończeniu kursu DM i/lub szkoleń i superwizji DM wydane przez organizatora/-ów kursu lub szkoleń, wraz z wymienioną liczbą godzin dydaktycznych prowadzonych zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie III niniejszego regulaminu,

 1. nagrania/ opisy przypadków, zgodnie z wymaganiami PTDM, opisanymi w punkcie VI,

 1. potwierdzenie uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.


Rekomendacje dotyczące kursów oraz szkoleń z zakresu DM realizowanych w procesie szkolenia kandydatów do uzyskania certyfikatu Specjalisty  DM PTDM lub Terapeuty DM PTDM:

 1. Zajęcia dydaktyczno – warsztatowe w trakcie jednolitego kursu DM oraz szkoleń z zakresu DM powinny być prowadzone przez Trenerów PTDM/członków MINT a superwizje- przez Superwizorów PTDM.

 1. W trakcie kursu DM, szkoleń DM albo superwizji DM powinna być weryfikowana wiedza teoretyczna oraz praktyczne umiejętności jego uczestników w zakresie stosowania metod i zasad pracy DM.

 1. W trakcie kursu DM, szkoleń DM albo superwizji DM uczestnicy zostają zapoznani ze skalą MITI oraz sposobem sporządzania transkrypcji rozmów z klientem, a także z wymaganiami PTDM dotyczącymi opisu pracy na egzamin organizowany przez PTDM.

 1. W trakcie kursu DM, szkoleń DM oraz superwizji DM uczestnicy zostają zapoznani z etycznymi aspektami pracy pomocowej, w szczególności prezentacji przypadków.

Uwaga:

Rada Trenerów i Superwizorów może, na wniosek osoby zainteresowanej, uznać kursy i warsztaty DM odbyte w innych podmiotach szkolących