TERAPEUTA DM PTDM

PROCEDURA UZYSKIWANIA  TYTUŁU TERAPEUTY DIALOGU MOTYWUJĄCEGO  PTDM :

 

Terapeuta Dialogu Motywującego PTDM, to osoba posiadająca wiedzę i umiejętności charakterystyczne dla Specjalisty Dialogu Motywującego i ponadto:

 • Dysponuje wiedzą z zakresu psychologii dotyczącą problemów i zaburzeń psychicznych,

 • Posiada umiejętności prowadzenia psychoterapii i/lub terapii uzależnień,

 • Dysponuje dostateczną wiedzą dotyczącą uwarunkowań rozwojowych i społecznych problemów i zaburzeń psychologicznych,

 • Rozumie problemy dotyczące relacji terapeutycznej, zagadnienia etyczne i prawne związane z prowadzeniem psychoterapii i/ lub  terapii uzależnień.

Certyfikat Terapeuty Dialogu Motywującego Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego (PTDM) nadawany jest przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego, po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu wystawionej przez Komisję Egzaminacyjną PTDM powołaną przez Zarząd PTDM.

 

O certyfikat Terapeuty Motywującego Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej (PTDM) może ubiegać się osoba, która wystąpiła do Zarządu PTDM o rozpatrzenie wniosku i spełnia poniższe wymagania:

1. Posiada certyfikat: psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego/ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego/ terapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej/ specjalisty psychoterapii uzależnień KBPN lub PARPA;

lub:

Ukończyła podyplomowe szkolenia w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia prowadzone metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w wymiarze 1200 godzin lub przed 2007 r. – ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń psychicznych w wymiarze czasu określonym w programie tego szkolenia;

lub:

Jest w trakcie III roku szkolenia umożliwiającego otrzymanie certyfikatu opisanego w punkcie 1a i dostarczy zaświadczenie o uczestnictwie w w/w kursie.

2. Ukończyła:

jednolity kurs z zakresu DM obejmujący co najmniej 32 godziny dydaktyczne warsztatów DM i 48 godzin dydaktycznych superwizji grupowej DM.

lub:

odbyła łącznie 32 godziny dydaktyczne warsztatów z zakresu DM (dotyczących różnych zagadnień) oraz 48 godzin dydaktycznych superwizji grupowej DM lub 16 godzin dydaktycznych superwizji indywidualnej DM, lub superwizji indywidualnej DM i grupowej DM o łącznej liczbie co najmniej 48 godzin superwizji (zasada przeliczania: 3 godziny superwizji grupowej – 1 godzina superwizji indywidualnej).

Z zachowaniem, że szkolenia prowadzone były przez Trenerów PTDM/członków MINT a superwizje DM prowadzone były przez Superwizorów PTDM. Przedstawiła dokumenty potwierdzające ukończenie kursu lub odbycie zajęć warsztatowych i superwizji DM.

Uwaga:

Rada Trenerów i Superwizorów może na wniosek osoby zainteresowanej uznać szkolenia i superwizje odbyte w innych podmiotach szkolących

 

3. Zdała egzamin certyfikacyjny organizowany przez PTDM. (uzyskała pozytywną ocenę zarówno z przedstawionego nagrania jak i opisu pracy).

Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w egzaminie certyfikacyjnym do tytuły Terpeuty Dialogu Motywującego PTDM jest uiszczenie przez uczestnika stosownych opłat.

Opłaty:

  • Opłata za proces oceny i weryfikacji nagrania na Skali MITI wraz z pisemną informacją zwrotną (kodowana przez dwóch niezależnych koderów) – 900 (2x 450) złotych, wpłacana na konto PTDM przed analizą pracy;

  • Opłaty organizacyjne na rzecz PTDM – (w tym opłata za umieszczenie na liście Terapeutów DM na stronie PTDM – 500 złotych pierwszy rok, kolejne lata 60 zł rocznie).

W przypadku uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu uczestnik otrzymuje listem poleconym imienny certyfikat uzyskania tytułu Terapeuty DM PTDM i jednocześnie uzyskuje możliwość wpisu na listę Specjalistów Dialogu Motywującego PTDM na stronie www.ptdm.eu

 

Osoby ubiegające się o certyfikat Specjalisty/Terapeuty DM PTDM przedstawiają w formie elektronicznej następujące dokumenty do Zarządu PTDM:

 1. wniosek o nadanie certyfikatu Specjalisty/Terapeuty DM PTDM oraz oświadczenie, że przesyłane dokumenty są zgodne z oryginałami,

 1. dyplom oraz, w przypadku osób ubiegających się o certyfikat Terapeuty Motywującego, certyfikaty i zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach, zgodnych z wymaganiami opisanymi w punkcie II.3.1,

 1. zaświadczenia o ukończeniu kursu DM i/lub szkoleń i superwizji DM wydane przez organizatora/-ów kursu lub szkoleń, wraz z wymienioną liczbą godzin dydaktycznych prowadzonych zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie IV niniejszego regulaminu,

 1. nagrania/ opisy przypadków, zgodnie z wymaganiami PTDM, opisanymi w punkcie III.7 i/lub III.8 wraz z oświadczeniem o uzyskaniu zgody od rozmówcy/klienta na zaprezentowanie nagrania w celach egzaminacyjnych.

 1. potwierdzenie uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.