SUPERWIZOR PTDM

V Rekomendacje dotyczące przyznawania tytułu Superwizora PTDM

Tytuł Superwizora  PTDM przyznaje Zarząd PTDM na wniosek Rady Trenerów i Superwizorów PTDM

Superwizorem PTDM może być osoba która spełnia kryteria wymagane dla Trenera PTDM, a ponadto:

  1. Ukończyła kurs TNT Motivational Interviewing Network of Trainers (lub inny na ty samym poziomie).

  1. Regularnie uczestniczy w FORUM MINT, lub też w inny sposób systematyczne dokształca się w zakresie DM i/lub prowadzenia superwizji, w tym superwizji DM i/lub prowadzenia terapii zaburzeń psychicznych (min. 16 godzin dydaktycznych rocznie, licząc wstecz od daty złożenia wniosku).

  1. Posiada udokumentowany dorobek zawodowy lub naukowy.

  1. Przedstawi minimum 3 rekomendacje dotyczące prowadzonych szkoleń z zakresu DM od dwóch niezależnych instytucji.

  1. Udokumentuje przeprowadzenie minimum 50 godzin superwizji DM i/lub superwizji.

  1. Przedstawi minimum 2 rekomendacje dotyczące prowadzenia superwizji DM i/lub superwizji od dwóch niezależnych instytucji.

Kandydaci spełniający powyższe kryteria mogą występować do Rady Trenerów i Superwizorów PTDM z wnioskiem o nadanie stosownego tytułu oraz wpis na stronie www.ptdm.eu

W tym celu muszą przedstawić Radzie Trenerów i Superwizorów PTDM odpowiednie zaświadczenia, certyfikaty i inne dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku.

Decyzję o wpisaniu osoby na listę rekomendowanych Trenerów/Superwizorów PTDM podejmuje Zarząd PTDM w formie uchwały, w ciągu 14 dni od daty uzyskania pozytywnej opinii Rady Trenerów i Superwizorów PTDM.

Opłaty:

  1. Opłaty organizacyjne na rzecz PTDM ( w tym opłata za umieszczenie na liście Trenerów / Superwizorów na stronie PTDM – 1000 złotych pierwszy rok, potem 60 zł rocznie)

Uwaga:

Rada Trenerów i Superwizorów PTDM może w sytuacjach szczególnych udzielić rekomendacji superwizyjnej osobom posiadającym inne kompetencje, niż wymienione powyżej.

Rada Trenerów i Superwizorów może wystąpić do podmiotów udzielających rekomendacji o ich potwierdzenie.