SPECJALISTA DM PTDM

PROCEDURA UZYSKIWANIA  TYTUŁU SPECJALISTY DM PTDM :

Specjalista Dialogu Motywującego PTDM, to osoba która dysponuje rozległą wiedzą z zakresu Dialogu Motywującego (DM) oraz umiejętnościami:

 1. a) rozumienia problemu klienta dotyczącego motywacji oraz prowadzenia Dialogu Motywującego z wykorzystaniem motywujących komunikatów werbalnych i niewerbalnych,

 2. b) stosowania zasad i metod DM,

 3. c) aktualizowania i wykorzystywania wiedzy z zakresu DM,

 4. d) stosowania odpowiednich metod ewaluacyjnych (kwestionariuszy, skal, ocen, technik obserwacyjnych) do oceny wpływu podjętych działań,

 5. e) nawiązywania partnerskiej relacji i współpracy z klientem,

 6. f) określenia i utrzymania właściwych granic w relacji z klientem,

 7. g) adekwatnej oceny ryzyka poniesienia szkód przez klienta, specjalistę lub inne osoby,

 8. h) postrzegania etycznych i prawnych zasad dotyczących relacji pomocowej,

Certyfikat Specjalisty Dialogu Motywującego Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego (PTDM) nadawany jest przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego, po uzyskaniu rekomendacji Rady Trenerów i Superwizorów PTDM.

O certyfikat Specjalisty Dialogu Motywującego PTDM może ubiegać się osoba, która wystąpiła do Rady Trenerów i Superwizorów PTDM o rozpatrzenie wniosku i spełnia poniższe wymagania:

 1. Ma wykształcenie co najmniej średnie lub wyższe zawodowe (licencjat) związane z zawodami pomocowymi i pracy z innymi ludźmi (lekarze, pielęgniarki, pracownicy związani z edukacją, pomocą społeczną, kuratorzy sądowi i inni pracownicy wymiaru sprawiedliwości, trenerzy, dietetycy, rehabilitanci i inni). Dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest dyplom uczelni lub świadectwo ukończenia szkoły.

 1. Ukończyła:

  1. jednolity kurs z zakresu DM obejmujący co najmniej 50 godzin dydaktycznych warsztatów DM i 30 godzin dydaktycznych superwizji grupowej DM;

lub

 1. odbyła w sumie 50 godzin dydaktycznych warsztatów z zakresu DM (dotyczących różnych zagadnień) oraz 30 godzin dydaktycznych superwizji grupowej DM lub 10 godzin dydaktycznych indywidualnej superwizji DM, lub superwizji indywidualnej DM i grupowej DM o łącznej liczbie co najmniej 30 godzin superwizji (zasada przeliczania: 3 godziny superwizji grupowej – 1 godzina superwizji indywidualnej),

Z zachowaniem, że szkolenia prowadzone były przez Trenerów PTDM / członków MINT a superwizje przez Superwizorów PTDM. Przedstawiła dokumenty potwierdzające ukończenie kursu lub odbycie zajęć warsztatowych i superwizji DM, opisanych w punkcie.

Uwaga:

Rada Trenerów i Superwizorów może na wniosek osoby zainteresowanej uznać szkolenia i superwizje DM odbyte w innych podmiotach szkolących

 1. Zdała egzamin organizowany przez PTDM.

 1. Przedstawiła dwie rekomendacje od certyfikowanych Trenerów/Superwizorów PTDM.

W przypadku pozytywnej oceny z egzaminu uczestnik otrzymuje (w formie zaświadczenia) tytuł Specjalisty DM PTDM oraz możliwość umieszczenia tego faktu na stronie www.ptdm.eu

Opłaty:

 1. Opłata za ocenę pracy na Skali MITI wraz z pisemną informacją zwrotną (kodowana przez dwóch niezależnych koderów) – 1000 złotych, wpłacana na konto PTDM przed analizą pracy;

 2. Koszty organizacyjne PTDM – 750 złotych (w tym opłata za umieszczenie na liście Specjalistów DM na stronie PTDM).

Uczestnik mailowo otrzymuje informację zwrotną o uzyskanych wynikach i w przypadku zdania egzaminu listem poleconym certyfikat, wraz z możliwością wpisania na listę Specjalistów DM PTDM na stronie www.ptdm.eu

Osoby ubiegające się o certyfikat Specjalisty/Terapeuty DM PTDM przedstawiają w formie elektronicznej następujące dokumenty do Rady Trenerów i Superwizorów:

 1. wniosek o nadanie certyfikatu Specjalisty/Terapeuty DM PTDM oraz oświadczenie, że przesyłane dokumenty są zgodne z oryginałami,

 1. dyplom oraz, w przypadku osób ubiegających się o certyfikat Terapeuty Motywującego, certyfikaty i zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach, zgodnych z wymaganiami opisanymi w punkcie….,

 1. zaświadczenia o ukończeniu kursu DM i/lub szkoleń i superwizji DM wydane przez organizatora/-ów kursu lub szkoleń, wraz z wymienioną liczbą godzin dydaktycznych prowadzonych zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie III niniejszego regulaminu,

 1. nagrania/ opisy przypadków, zgodnie z wymaganiami PTDM, opisanymi w punkcie VI,

 1. potwierdzenie uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.


Rekomendacje dotyczące kursów oraz szkoleń z zakresu DM realizowanych w procesie szkolenia kandydatów do uzyskania certyfikatu Specjalisty  DM PTDM lub Terapeuty DM PTDM:

 1. Zajęcia dydaktyczno – warsztatowe w trakcie jednolitego kursu DM oraz szkoleń z zakresu DM powinny być prowadzone przez Trenerów PTDM/członków MINT a superwizje- przez Superwizorów PTDM.

 1. W trakcie kursu DM, szkoleń DM albo superwizji DM powinna być weryfikowana wiedza teoretyczna oraz praktyczne umiejętności jego uczestników w zakresie stosowania metod i zasad pracy DM.

 1. W trakcie kursu DM, szkoleń DM albo superwizji DM uczestnicy zostają zapoznani ze skalą MITI oraz sposobem sporządzania transkrypcji rozmów z klientem, a także z wymaganiami PTDM dotyczącymi opisu pracy na egzamin organizowany przez PTDM.

 1. W trakcie kursu DM, szkoleń DM oraz superwizji DM uczestnicy zostają zapoznani z etycznymi aspektami pracy pomocowej, w szczególności prezentacji przypadków.

Uwaga:

Rada Trenerów i Superwizorów może, na wniosek osoby zainteresowanej, uznać kursy i warsztaty DM odbyte w innych podmiotach szkolących