EGZAMIN CERTFIKACYJNY

Egzamin certyfikacyjny PTDM:

 1. Egzamin przeprowadzany jest przez Komisję Egzaminacyjną PTDM powołaną przez Zarząd PTDM.
  W jej skład wchodzą: koderzy Skali MITI oraz Trenerzy i Superwizorzy PTDM.
 2. W przypadku dużej rozbieżności w ocenach wystawionych przez Koderów MITI (min. 2 punkty w skalach globalnych Skali MITI 4.2.1.), Zarząd PTDM powołuje trzecią osobę do Komisji Egzaminacyjnej, na wniosek jednej z osób dotychczas sprawdzających pracę egzaminacyjną.
 3. Ciałem kompetentnym do rozstrzygania wszelkich wątpliwości związanych z oceną pracy jest Rada Trenerów i Superwizorów PTDM.
 4. Prace przedstawiane Komisji Egzaminacyjnej PTDM są kodowane w celu zapewnienia anonimowości wnioskodawców.
 5. Komisja Egzaminacyjna PTDM przedstawia ocenę pracy egzaminacyjnej Radzie Trenerów i Superwizorów PTDM oraz wnioskodawcy w terminie 60 dni od daty wpłynięcia do Komisji Egzaminacyjnej kompletnych dokumentów i nagrań. W uzasadnionych przypadkach okres ten Zarząd może wydłużyć.
 6. Następnie Rada wnioskuje do Zarządu o przyznanie certyfikatu zgodnie ze stanowiskiem Komisji Egzaminacyjnej PTDM.
 7. Certyfikaty nadawane są uchwałą Zarządu, o czym Zarząd niezwłocznie informuje wnioskodawc
 8. Egzamin do uzyskania certyfikatu Specjalisty Dialogu Motywującego PTDM obejmuje:
  1. Przedstawienie nagrań dwóch różnych rozmów DM, trwających co najmniej 20 minut każde, wraz z transkryptami rozmów oraz oświadczeniem uzyskania zgody od klienta na zaprezentowanie nagrań w celach egzaminacyjnych.
  2. Uzyskanie oceny co najmniej zadowalającej obu nagrań, (wg. wytycznych PTDM)
  3. Przedstawienie dwóch opisów rozmów motywujących zgodnych z wytycznymi PTDM.
  4. Uzyskanie co najmniej zadawalającej oceny Komisji Egzaminacyjnej PTDM obydwu prac.
  5. Uiszczenie stosownych opłat na konto PTDM.
 1. Egzamin do uzyskania certyfikatu Terapeuty Dialogu Motywującego PTDM obejmuje:
  1. Przedstawienie nagrań dwóch różnych rozmów DM, trwających co najmniej 45 minut każde, wraz z transkryptami rozmów oraz oświadczeniem uzyskania zgody od klienta na zaprezentowanie nagrań w celach egzaminacyjnych.
  2. Przedstawienie dwóch opisów procesów terapeutycznych zgodnych z wytycznymi PTDM dostępnymi na stronie PTDM.
  3. Uzyskanie oceny co najmniej dobrej z każdej pracy, (wg. wytycznych PTDM)
  4. Uiszczenie stosownych opłat na konto PTDM

Postanowienia końcowe

 1. Terminy składania dokumentów do egzaminu ustala Zarząd PTDM i podaje do publicznej wiadomości na stronie Towarzystwa.
 1. W przypadku uzyskania negatywnej oceny pracy egzaminacyjnej wnioskodawca, po uzgodnieniu z Radą Trenerów i Superwizorów, ma prawo rozpocząć nową procedurę egzaminacyjną i przedłożyć Radzie Trenerów i Superwizorów PTDM nowe nagrania/ opisy przypadków.

Rada Trenerów i Superwizorów PTDM:

Konrad Ambroziak – Przewodniczący

Olga Mrozowska

Robert Rejniak

Zygmunt Medowski