EGZAMIN CERTFIKACYJNY

Egzamin certyfikacyjny do uzyskania tytułu specjalisty i/lub terapeuty DM PTDM:

 1. Egzamin przeprowadzany jest przez Komisję Egzaminacyjną PTDM powołaną przez Zarząd PTDM.

  W jej skład wchodzą: Trenerzy i Superwizorzy PTDM oraz osoby przeszkolone w zakresie posługiwania się Skalą MITI.

 1. W przypadku dużej rozbieżności w ocenach wystawionych przez Koderów MITI (min. 2 punkty w skalach globalnych Skali MITI 4.2.1.), Zarząd PTDM powołuje trzecią osobę do Komisji Egzaminacyjnej, na wniosek jednej z osób dotychczas sprawdzających pracę egzaminacyjną.

 1. Ciałem kompetentnym do rozstrzygania wszelkich wątpliwości związanych z oceną pracy jest Rada Trenerów i Superwizorów PTDM.

 1. Prace przedstawiane Komisji Egzaminacyjnej PTDM są kodowane w celu zapewnienia anonimowości wnioskodawców.

 1. Komisja Egzaminacyjna PTDM przedstawia ocenę pracy egzaminacyjnej Zarządowi PTDM w terminie 60 dni od daty wpłynięcia do Komisji Egzaminacyjnej kompletnych dokumentów i nagrań. W uzasadnionych przypadkach okres ten Zarząd może wydłużyć.

 1. W przypadku uzyskania z egzaminu pozytywnej oceny Komisji Egzaminacyjnej PTDM Zarząd PTDM nadaje uchwałą certyfikat specjalisty i/lub terapeuty DM PTDM o czym niezwłocznie informuje wnioskodawcę.

 1. Egzamin do uzyskania certyfikatu Specjalisty Dialogu Motywującego PTDM obejmuje:

  1. Przedstawienie nagrania jednej rozmowy DM, trwającej co najmniej 20 minut wraz z transkryptem rozmowy oraz oświadczeniem uzyskania zgody od rozmówcy na zaprezentowanie nagrania w celach egzaminacyjnych. (przesłanie całego nagrania i samodzielne wybranie 20 minut nagrania, które będą podlegały ocenie egzaminacyjnej). Uwaga: w nagraniu może wziąć udział osoba zaproszona bezpośrednio przez nas w celu jednorazowego nagrania rozmowy. Nie musi to być nagranie z rzeczywistym klientem, z którym pracujemy terapeutycznie w dłuższej perspektywie.

  2. Na postawie kryteriów oceniania prac egzaminacyjnych uzyskanie co najmniej dostatecznej oceny z nagrania, (wg. wytycznych Skali MITI 4.2.1.)

  3. Przedstawienie opisu nagranej rozmowy motywującej zgodnie z wytycznymi PTDM (zawartymi w zasadach prezentacji opisu rozmowy dla Specjalisty DM PTDM)

  4. Na postawie kryteriów oceniania opisu rozmowy Specjalisty DM PTDM uzyskanie z pracy co najmniej dostatecznej oceny Komisji Egzaminacyjnej PTDM.

  5. Uiszczenie stosownych opłat na konto PTDM.

 1. Egzamin do uzyskania certyfikatu Terapeuty Dialogu Motywującego PTDM obejmuje:

  1. Przedstawienie nagrania jednej rozmowy DM, trwającej co najmniej 50 minut oraz oświadczeniem uzyskania zgody od klienta na zaprezentowanie nagrania w celach egzaminacyjnych. (przesłanie całego nagrania i samodzielne wybranie 20 minut nagrania wraz z transkryptem rozmowy, które będą podlegały ocenie egzaminacyjnej). Uwaga: Przedstawione nagranie zrealizowane jest z klientem, z którym rzeczywiście pracujemy terapeutycznie i nie jest to nagranie z naszej pierwszej sesji.

  2. Na postawie kryteriów oceniania prac egzaminacyjnych uzyskanie oceny co najmniej dobrej z nagrania, (wg. wytycznych Skali MITI 4.2.1.)

  3. Przedstawienie opisu nagranej rozmowy motywującej zgodnie z wytycznymi PTDM (zawartymi w zasadach prezentacji opisu rozmowy dla Terapeuty DM PTDM)

  4. Na postawie kryteriów oceniania opisu rozmowy Terapeuty DM PTDM uzyskanie z pracy co najmniej dobrej oceny Komisji Egzaminacyjnej PTDM.

  5. Uiszczenie stosownych opłat na konto PTDM